Informace o RGPD

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, které vstoupilo v platnost dne 25. května 2018, vás informujeme, že informace o vás shromážděné na těchto webových stránkách podléhají zpracování společností ArcelorMittal Construction.

Společnost ArcelorMittal Construction dodržuje zásady stanovené v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zavazuje se zpracovávat osobní údaje, které jí účastníci předávají, transparentním, důvěrným a bezpečným způsobem.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme ke konkrétním a omezeným účelům: zejména v našich nástrojích CRM, např. abychom vám mohli nabízet vhodné obchodní nabídky.

V důsledku toho podléhají údaje, které o vás shromažďujeme, marketingovému zpracování CRM.

V rámci našich obchodních kontaktů jsme o vás případně shromáždili osobní údaje, které se omezují na následující informace: příjmení, jméno, titul, jazyk, funkce, profesní e-mailová adresa, telefonní číslo a profesní poštovní adresa.

Osobou odpovědnou za toto zpracování je obchodní ředitel a pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) je k dispozici na adrese DPO_ArcelorMittal_France@arcelormittal.com. Příjemci těchto údajů jsou obchodní útvary společnosti. Doba uchovávání údajů je 3 roky bez reakce na naše žádosti.

Máte právo na přístup k nim, jejich opravu, přenositelnost, výmaz nebo omezení zpracování.

Můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas, a to tak, že kontaktujete: DPO_ArcelorMittal_France@arcelormittal.com.

Máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu.